SLUŽBY

Jak vypadají naše služby?

 V oblasti řízení stavebních projektů zajišťujeme pro klienty kompletní servis ve všech fázích výstavby. Z toho také vyplývají jednotlivé činnosti. Řešíme:

1. INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Definujeme nejefektivnější možné provedení klientova projektu tak, aby mohl být realizován v co nejkratším možném termínu za použití adekvátních finančních prostředků.  Více ...

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Zajistíme vypracování projektové dokumentace pro územní, stavební a výběrová řízení a vlastní realizaci díla. 
Více ...

3. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Na základě požadavků daných klientem doporučíme nejvhodnějšího dodavatele díla, či jeho částí.

Více ...

4. REALIZACE STAVBY

V průběhu realizace díla zajišťujeme technický obor investora, dohlížíme na bezvadné provádění díla v daných termínech a současně kontrolujeme použité náklady. Více ...

5. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Zajistíme kolaudační souhlas ke stavbě, příp. dohlížíme na zkušební provoz díla. Klientovi předáme závěrečné ekonomické vyhodnocení projektu.
Více ...

6. PŘEDÁNÍ DÍLA

Účastníme se předání dokončeného díla klientovi, dále pak jednání o případných reklamacích a záručních opravách.

Více ...

1. INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Na samém počátku projektu pomůžeme klientovi definovat cíl, kterým je realizace jeho projektu v co možná nejkratším možném termínu, nejvyšší kvalitě a za použití adekvátních finančních prostředků.

Cíl

 • Zajistíme vstupní podklady a získáme vyjádření dotčených institucí/orgánů a správců inženýrských sítí, státní správy
 • Analyzujeme tyto podklady a vyjasníme s klientem.
 • Zajistíme zpracování potřebných studií, kterými jsou objemová studie, urbanistická studie, které mohou být zpracovány na základě předvýběru renomovanými architektonickými kancelářemi.
 • V dalším kroku pak tyto studie projednáme s orgány státní správy.
 • V případě potřeby zajistíme nezbytnou změnu územního plánu.
 • Zprostředkujeme koupi pozemku pro budoucí realizaci investičního záměru.
 • Zajistíme znalecké posudky na pozemek, výpočet případného odvodu za vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu.
 • V neposlední řadě pak zajistíme zpracování geodetického oddělovacího plánu včetně jeho vložení na místně příslušném katastrálním úřadu.

Čas

 • Sestavíme rámcový harmonogram přípravy a realizace investičního záměru v souladu s analýzou a dle požadavků klienta.

Finance

 • Po navržení struktury finančního propočtu přípravy, realizace a dokončení investičního záměru posoudíme jeho reálnost z hlediska nákladů na výstavbu ve vztahu k životnosti budovy a zamýšlenému provozu.

Příprava

 • Klientovi doporučíme nejefektivnější způsob zajištění projektových prací, formu realizace díla a dále pak vytvoříme „Manuál projektu“ (dokument, obsahující údaje o investičním záměru, zajišťování způsobu realizace, rozhodovacích pravidlech na základě organizačního schématu včetně pravomocí jednotlivých pozic).

NAHORU

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Výběrové řízení

 • Na základě předem definovaných požadavků daných „Manuálem projektu“ vytvoříme podklady pro všechny projektové fáze a nastavíme smluvní podmínky.
 • Zorganizujeme výběrové řízení na projektanta dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení.
 • Následně nabídky vyhodnotíme a za účasti klienta připravíme smlouvu s projektanty na určené projektové fáze.
 • Projektování a projednávání projektové dokumentace
 • Průběžně aktualizujeme „Manuál projektu“ s ohledem na zvolený projekční tým.
 • Vypracováváme a odsouhlasujeme harmonogram projekčních prací.
 • Pravidelně kontrolujeme projekční tým s cílem zajistit realizaci požadavků klienta zapracovaných v zadávací dokumentaci.
 • Kontrolujeme zapracování podmínek příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských sítí k investičnímu záměru do dokumentace pro územní rozhodnutí.
 • Průběžně kontrolujeme a dohlížíme na koordinaci projektových prací rozpracovaného projektu pro dokumentaci k územnímu rozhodnutí (DÚR) a dokumentaci pro stavební povolení (DSP) profesními specialisty s přísluš¬nými orgány státní správy a institucemi.
 • V případě potřeby zajistíme zpracování a kladné projednání dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle platných zákonů – EIA.
 • Zajistíme projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy a organizacemi a to včetně vyjádření správců inženýrských sítí.
 • Posoudíme dané projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení vypracované zvoleným projektantem z hlediska cílů projektu specifikovaných v zadání a všeobecných norem pro projektování.
 • Kontrolujeme zapracování připomínek do dané projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení.
 • V závěru s klientem odsouhlasíme danou projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení.
 • Po schválení klientem podáme žádost o územní rozhodnutí a potřebná stavební povolení (např. vodohospodářské, dopravní, hlavní stavební) s ohledem na to, aby nabyla právní moci v co možná nejkratším možném termínu.

Náklady

 • Vypracujeme cenový odhad k dané projektové dokumentaci.
 • Vedeme přehledy nákladů souvisejících s investičním záměrem a pravidelně je předkládáme klientovi.
 • Kontrolujeme správnost daňových dokladů jednotlivých účastníků projektu a poté předáváme k úhradě klientovi.
 • Aktualizujeme finanční propočty přípravy, realizace a dokončení investičního záměru.

NAHORU

3. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení

 • Zkontrolujeme zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele díla.
 • Zkontrolujeme úplnost projektové dokumentace, tj. soulad grafické a textové části s výkazem výměr pro výběr zhotovitele díla.
 • Zpracujeme připomínky k dokumentaci pro zadání stavby a projednáme je s projektantem.
 • Za spolupráce s klientem definujeme zadávací dokumenty.
 • Zpracujeme zadávací dokumenty, kterými jsou:
  - Manuál projektu
  - Dokument požadavku/ů objednatele
  - Návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem díla
  - Harmonogram výstavby – uzlové body
 • Vytipujeme vhodné kandidáty pro výběrové řízení na zhotovitele díla s ohledem na jejich zkušenosti, finanční stabilitu, personální obsazení, kapacitu.
 • Společně s klientem vyhodnotíme získané údaje a vytvoříme seznam účastníků výběrového řízení na zhotovitele díla.

Organizace, vyhodnocení výběrového řízení a podpis smlouvy o dílo

 • Účastníkům řízení distribuujeme schválenou zadávací dokumentaci pro výběrové řízení, v případě jejich dotazů v průběhu zpracování nabídek na tyto písemně zodpovíme.
 • Posoudíme odevzdané nabídky z hlediska splnění formálních požadavků, nabídkové ceny, harmonogramu, úplnosti požadovaného realizačního teamu, technologie a postupu provádění realizace díla a to včetně subdodavatelů.
 • Na základě vyhodnocení nabídek uchazečů zpracujeme závěrečnou zprávu a doporučíme další postup.
 • S vybraným zhotovitelem díla projednáme návrh smlouvy o dílo, připravíme a zkompletujeme smluvní dokumentaci k podpisu.
 • Aktualizujeme harmonogram realizace díla, dále pak finanční propočet přípravy, realizace a dokončení investičního záměru.

NAHORU

4. REALIZACE STAVBY

Předání staveniště

 • Zajistíme předání a převzetí staveniště, ze kterého vypracujeme protokol.

Kontrola zhotovitele díla

 • Na základě schválených dokumentů komunikujeme s dodavatelem díla a dalšími členy projektového týmu.
 • Organizujeme a vedeme pravidelné kontrolní dny a klientské meetingy.
 • Spolupracujeme s klientem na případných dílčích výběrových řízeních na subdodávky.
 • Spolupracujeme s klientem při schvalování dokumentace pro vedení stavby a dalších stupních dokumentace.
 • V pravidelných měsíčních intervalech kontrolujeme plnění harmonogramu zpracovaného zhotovitelem díla pro jednotlivé části stavby a dodávky.
 • Zpracováváme pravidelné měsíční zprávy o průběhu investičního záměru a to včetně finanční zprávy.
 • Schvalujeme daňové doklady zhotovitele díla.
 • Zajišťujeme výkon technického dozoru investora jak stavební, tak technologické části.
 • Kontrolujeme provedení předepsaných a požadovaných funkčních zkoušek stavby.
 • Neustále kontrolujeme doložení veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a v neposlední řadě kontrolujeme úplnost dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Zajišťujeme předání a převzetí stavby včetně sepsání zápisu o případných vadách a nedodělcích s termínem jejich odstranění a o podmínkách ukončení realizace.

Kontrola nákladů

 • Měsíčně vyhodnocujeme prostavěnost a odsouhlasujeme daňové doklady ke schválení a úhradě klientem.
 • Na základě vyhodnocení výběrových řízení subdodávek, tj. v případě realizace dílčích výběrových řízení klientem, kontrolujeme a aktualizujeme ceny stavby.
 • V průběhu realizace díla oceňujeme vícepráce a méněpráce, následně zajišťujeme jejich odsouhlasení zhotovitelem díla a klientem.

NAHORU

5. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Kolaudace

 • Vypracujeme žádost o kolaudaci stavby a to včetně předání nezbytných dokladů a dokumentace skutečného provedení stavby příslušnému stavebnímu úřadu.
 • Zorganizujeme kolaudační řízení.
 • Zajistíme vydání kolaudačního souhlasu a dále pak kontrolujeme odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při předání stavby a kolaudačním řízení.

NAHORU

6. PŘEDÁNÍ DÍLA

Závěrečné vyhodnocení

 • Vypracujeme zprávu o průběhu a konečném vyúčtování realizace díla, projednáme jej s klientem a zhotovitelem díla. Spolupracujeme s klientem při jednáních s potencionálními nájemníky.
 • Kontrolujeme a potvrzujeme uvolňování zádržného zhotovitele díla v návaznosti na smluvní termíny.

Reklamace a záruční opravy

 • Vytipujeme vhodné firmy na zajištění správy objektu a provedeme výběrové řízení, vítěze doporučíme klientovi. Spolupracujeme při uzavírání smlouvy na zajištění správy objektu.
 • Dále pak spolupracujeme s pověřenou organizací na správu objektu při uplatňování případných reklamací a záručních oprav.
 • Spolupracujeme s generálním dodavatelem při řešení reklamací a záručních oprav.
 • V případě neplnění smluvních povinností zhotovitelem díla řešíme reklamace a záruční opravy subdodavatelskou formou s nárokem na čerpání zádržného.

NAHORU