Poslední realizované projekty:

posledni realizaceposledni realizace

Aktuálně:

20/10/2011
Přestavba a dostavba areálu ASPERA

Výkon technického dozoru investora a výkon funkce koordinátor BOZP během přípravy, realizace a dokončení přestavby a výstavby skladových a obchodních prostor pro největší obchodní organizaci s elektroinstalačním materiálem v ČR

více

Služby

Definujeme nejefektivnější možné provedení klientova projektu tak, aby mohl být realizován v co nejkratším možném termínu za použití adekvátních finančních prostředků.

Zajistíme vypracování projektové dokumentace pro územní, stavební a výběrová řízení a vlastní realizaci díla.

Na základě požadavků daných klientem doporučíme nejvhodnějšího dodavatele díla, či jeho částí.

V průběhu realizace díla zajišťujeme technický obor investora, dohlížíme na bezvadné provádění díla v daných termínech a současně kontrolujeme použité náklady.

Zajistíme kolaudační souhlas ke stavbě, příp. dohlížíme na zkušební provoz díla. Klientovi předáme závěrečné ekonomické vyhodnocení projektu.

Účastníme se předání dokončeného díla klientovi, dále pak jednání o případných reklamacích a záručních opravách.

1. INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Nahoru

Na samém počátku projektu pomůžeme klientovi definovat cíl, kterým je realizace jeho projektu v co možná nejkratším možném termínu, nejvyšší kvalitě a za použití adekvátních finančních prostředk ů.

Cíl

 • Zajistíme vstupní podklady a získáme vyjádření dotčených institucí/orgánů a správců inženýrských sítí, státní správy
 • Analyzujeme tyto podklady a vyjasníme s klientem.
 • Zajistíme zpracování potřebných studií, kterými jsou objemová studie, urbanistická studie, které mohou být zpracovány na základě předvýběru renomovanými architektonickými kancelářemi.
 • V dalším kroku pak tyto studie projednáme s orgány státní správy.
 • V případě potřeby zajistíme nezbytnou změnu územního plánu.
 • Zprostředkujeme koupi pozemku pro budoucí realizaci investičního záměru.
 • Zajistíme znalecké posudky na pozemek, výpočet případného odvodu za vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu.
 • V neposlední řadě pak zajistíme zpracování geodetického oddělovacího plánu včetně jeho vložení na místně příslušném katastrálním úřadu.

Čas

 • Sestavíme rámcový harmonogram přípravy a realizace investičního záměru v souladu s analýzou a dle požadavků klienta.

Finance

 • Po navržení struktury finančního propočtu přípravy, realizace a dokončení investičního záměru posoudíme jeho reálnost z hlediska nákladů na výstavbu ve vztahu k životnosti budovy a zamýšlenému provozu.

Příprava

 • Klientovi doporučíme nejefektivnější způsob zajištění projektových prací, formu realizace díla a dále pak vytvoříme „Manuál projektu“ (dokument, obsahující údaje o investičním záměru, zajišťování způsobu realizace, rozhodovacích pravidlech na základě organizačního schématu včetně pravomocí jednotlivých pozic).

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Nahoru

Výběrové řízení

 • Na základě předem definovaných požadavků daných „Manuálem projektu“ vytvoříme podklady pro všechny projektové fáze a nastavíme smluvní podmínky.
 • Zorganizujeme výběrové řízení na projektanta dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení.
 • Následně nabídky vyhodnotíme a za účasti klienta připravíme smlouvu s projektanty na určené projektové fáze.

Projektování a projednávání projektové dokumentace

 • Průběžně aktualizujeme „Manuál projektu“ s ohledem na zvolený projekční tým.
 • Vypracováváme a odsouhlasujeme harmonogram projekčních prací.
 • Pravidelně kontrolujeme projekční tým s cílem zajistit realizaci požadavků klienta zapracovaných v zadávací dokumentaci.
 • Kontrolujeme zapracování podmínek příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských sítí k investičnímu záměru do dokumentace pro územní rozhodnutí.
 • Průběžně kontrolujeme a dohlížíme na koordinaci projektových prací rozpracovaného projektu pro dokumentaci k územnímu rozhodnutí (DÚR) a dokumentaci pro stavební povolení (DSP) profesními specialisty s přísluš¬nými orgány státní správy a institucemi.
 • V případě potřeby zajistíme zpracování a kladné projednání dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle platných zákonů – EIA.
 • Zajistíme projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy a organizacemi a to včetně vyjádření správců inženýrských sítí.
 • Posoudíme dané projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení vypracované zvoleným projektantem z hlediska cílů projektu specifikovaných v zadání a všeobecných norem pro projektování.
 • Kontrolujeme zapracování připomínek do dané projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení.
 • V závěru s klientem odsouhlasíme danou projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení.
 • Po schválení klientem podáme žádost o územní rozhodnutí a potřebná stavební povolení (např. vodohospodářské, dopravní, hlav¬ní stavební) s ohledem na to, aby nabyla právní moci v co možná nejkratším možném termínu.

Náklady

 • Vypracujeme cenový odhad k dané projektové dokumentaci.
 • Vedeme přehledy nákladů souvisejících s investičním záměrem a pravidelně je předkládáme klientovi.
 • Kontrolujeme správnost daňových dokladů jednotlivých účastníků projektu a poté předáváme k úhradě klientovi.
 • Aktualizujeme finanční propočty přípravy, realizace a dokončení investičního záměru.

3. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Nahoru

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení

 • Zkontrolujeme zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele díla.
 • Zkontrolujeme úplnost projektové dokumentace, tj. soulad grafické a textové části s výkazem výměr pro výběr zhotovitele díla.
 • Zpracujeme připomínky k dokumentaci pro zadání stavby a projednáme je s projektantem.
 • Za spolupráce s klientem definujeme zadávací dokumenty.
 • Zpracujeme zadávací dokumenty, kterými jsou:
  • Manuál projektu
  • Dokument požadavku/ů objednatele
  • Návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem díla
  • Harmonogram výstavby – uzlové body
 • Vytipujeme vhodné kandidáty pro výběrové řízení na zhotovitele díla s ohledem na jejich zkušenosti, finanční stabilitu, personální obsazení, kapacitu.
 • Společně s klientem vyhodnotíme získané údaje a vytvoříme seznam účastníků výběrového řízení na zhotovitele díla.

Organizace, vyhodnocení výběrového řízení a podpis smlouvy o dílo

 • Účastníkům řízení distribuujeme schválenou zadávací dokumentaci pro výběrové řízení, v případě jejich dotazů v průběhu zpracování nabídek na tyto písemně zodpovíme.
 • Posoudíme odevzdané nabídky z hlediska splnění formálních požadavků, nabídkové ceny, harmonogramu, úplnosti požadovaného realizačního teamu, technologie a postupu provádění realizace díla a to včetně subdodavatelů.
 • Na základě vyhodnocení nabídek uchazečů zpracujeme závěrečnou zprávu a doporučíme další postup.
 • S vybraným zhotovitelem díla projednáme návrh smlouvy o dílo, připravíme a zkompletujeme smluvní dokumentaci k podpisu.
 • Aktualizujeme harmonogram realizace díla, dále pak finanční propočet přípravy, realizace a dokončení investičního záměru.

4. REALIZACE STAVBY

Nahoru

Předání staveniště

 • Zajistíme předání a převzetí staveniště, ze kterého vypracujeme protokol.

Kontrola zhotovitele díla

 • Na základě schválených dokumentů komunikujeme s dodavatelem díla a dalšími členy projektového týmu.
 • Organizujeme a vedeme pravidelné kontrolní dny a klientské meetingy.
 • Spolupracujeme s klientem na případných dílčích výběrových řízeních na subdodávky.
 • Spolupracujeme s klientem při schvalování dokumentace pro vedení stavby a dalších stupních dokumentace.
 • V pravidelných měsíčních intervalech kontrolujeme plnění harmonogramu zpracovaného zhotovitelem díla pro jednotlivé části stavby a dodávky.
 • Zpracováváme pravidelné měsíční zprávy o průběhu investičního záměru a to včetně finanční zprávy.
 • Schvalujeme daňové doklady zhotovitele díla.
 • Zajišťujeme výkon technického dozoru investora jak stavební, tak technologické části.
 • Kontrolujeme provedení předepsaných a požadovaných funkčních zkoušek stavby.
 • Neustále kontrolujeme doložení veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a v neposlední řadě kontrolujeme úplnost dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Zajišťujeme předání a převzetí stavby včetně sepsání zápisu o případných vadách a nedodělcích s termínem jejich odstranění a o podmínkách ukončení realizace.

Kontrola nákladů

 • Měsíčně vyhodnocujeme prostavěnost a odsouhlasujeme daňové doklady ke schválení a úhradě klientem.
 • Na základě vyhodnocení výběrových řízení subdodávek, tj. v případě realizace dílčích výběrových řízení klientem, kontrolujeme a aktualizujeme ceny stavby.
 • V průběhu realizace díla oceňujeme vícepráce a méněpráce, následně zajišťujeme jejich odsouhlasení zhotovitelem díla a klientem.

5. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Nahoru

Kolaudace

 • Vypracujeme žádost o kolaudaci stavby a to včetně předání nezbytných dokladů a dokumentace skutečného provedení stavby příslušnému stavebnímu úřadu.
 • Zorganizujeme kolaudační řízení.
 • Zajistíme vydání kolaudačního souhlasu a dále pak kontrolujeme odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při předání stavby a kolaudačním řízení.

6. PŘEDÁNÍ DÍLA

Nahoru

Závěrečné vyhodnocení

 • Vypracujeme zprávu o průběhu a konečném vyúčtování realizace díla, projednáme jej s klientem a zhotovitelem díla. Spolupracujeme s klientem při jednáních s potencionálními nájemníky.
 • Kontrolujeme a potvrzujeme uvolňování zádržného zhotovitele díla v návaznosti na smluvní termíny.

Reklamace a záruční opravy

 • Vytipujeme vhodné firmy na zajištění správy objektu a provedeme výběrové řízení, vítěze doporučíme klientovi. Spolupracujeme při uzavírání smlouvy na zajištění správy objektu.
 • Dále pak spolupracujeme s pověřenou organizací na správu objektu při uplatňování případných reklamací a záručních oprav.
 • Spolupracujeme s generálním dodavatelem při řešení reklamací a záručních oprav.
 • V případě neplnění smluvních povinností zhotovitelem díla řešíme reklamace a záruční opravy subdodavatelskou formou s nárokem na čerpání zádržného.

MAURING spol. s r.o.
Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice
telefon: +420 386 353 203-4
fax: +420 386 353 219

Pobočka Praha:
Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
telefon: 420 257 314 370
fax: +420 257 314 373

Všechna práva vyhrazena. Mauring spol. s r.o.